27/09/2011 10:46:02 AM

Thiết kế 1 popup trong website

(Lượt xem: 5457)
Thiết kế 1 pop up trong website .những script hay cho việc thiết kế web cũng như làm những hiệu ứng động cho site
Một số cách để open 1 windows mới.
Cách 1:
<script>var new_window;
function popup(url)
{ new_window=window.open(url,'name','height=800,width=600');
if (window.focus) {new_window.focus()}
}</script>
<a href="javascriptopup('http://phpbasic.com');">Click here</a>

* nội dung của cửa sổ là nội dung của url
Cách 2:
<script type="text/javascript">
function popup()
{
var generator=window.open('','name','height=300,width=400,status=1');
generator.document.write('<html><head><title>Popup</title>');
generator.document.write('</head><body>');
generator.document.write('<h1>Welcome to phpbasic.com</h1>');
generator.document.write('<p>Noi dung cua o cua so nay do javascript qui dinh.</p>');
generator.document.write('<p><a href="javascript:alert(self.location.href)">Xem URL cua window</a>.</p>');
generator.document.write('<p><a href="javascript:self.close()">Close</a> the popup.</p>');
generator.document.write('</body></html>');
generator.document.close();
}
</script>
<a href="javascriptopup();">Click here</a>

* nội dung của cửa sổ do javascript qui định

Ghi chú: Đối số thứ 3 của hàm window.open có thể bao gồm các thuộc tính sau:

- height: chiều cao của popup, chỉ dùng đơn vị pixel (không dùng %)
- width: chiều rộng của popup, chỉ dùng đơn vị pixel (không dùng %)
- left: vị trí của popup so với lề trái của cửa sổ lớn
- top:vị trí của popup so với lề trái của cửa sổ lớn
- resizable: resize được kích thước của popup nếu là true
- scrollbars: xuất hiện scrollbars(thanh trượt) nếu là true
- toolbar: xuất hiên toolbar nếu là true
- menubar: xuất hiện menubar(File, Edit, ...) nếu là true
- location: hiển thị thanh điạ chỉ
- status: hiển thị status cho popup

focus và close cho popup
if (window.focus) {new_window.focus()} // focus
<a href="javascript:if(new_window) new_window.close()">Close</a>

Trên đây là 1 số cách tạo popup mà công ty thiet ke web topweb đã sưu tầm đươc hi vọng nó sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm nhận mới
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377