30/03/2012 16:49:59 PM

Code check tên miền Việt nam và quốc tế

(Lượt xem: 4451)
Hôm nay, tôi giới thiệu các bạn về cách kiểm tra tên miền Việt Nam và Quốc tế có tồn tại hay không bằng hàm dns_get_record.Bây giờ ta tìm hiểu sở về hàm dns_get_record. Cú pháp:
array dns_get_record ( string $hostname [, int $type = DNS_ANY [, array &$authns [, array &$addtl ]]] )
Trong đó:
•$hostname: là tên miền.
•$type: Mặc định dns_get_record() sẽ kiểm tra tất cả các record của tên miền. Giá trị là: DNS_A, DNS_CNAME, DNS_HINFO, DNS_MX, DNS_NS, DNS_PTR, DNS_SOA, DNS_TXT, DNS_AAAA, DNS_SRV, DNS_NAPTR, DNS_A6, DNS_ALL or DNS_ANY. mặc định là DNS_ANY.
•authns: Authoritative Name Servers.
•addtl: Additional Records.
Tuy nhiên với máy windows cài php phiên bản php nhở hơn 5.3.0 thì sẽ không hỗ trợ hàm dns_get_record().Trong ví dụ mình cũng giới thiệu hàm dns_get_record() cho máy chủ window không hỗ trợ hàm này.
Trong ví dụ download về trong file index.php ta chú ý đến dòng lệnh sau:
$whois = dns_get_record($domain); <= Để lấy thông tin tên miền
if(count($whois) > 1) <= nếu mảng $whois lớn hơn 1 thì tên miền đã được đăng ký.
{
echo “<td><font color=red><a href=’./?domain=$domain’>Đã đăng ký</a></font></td>”;
}
else <= Ngược lại thì chưa được đăng ký.
{
echo “<td><font color=blue> Chưa đăng ký</font></td>”;
}
và dong lệnh:
$domain = $_GET["domain"];
$whois = dns_get_record($domain);
for($i=count($whois); $i>=0; $i–)
{
echo “<tr>”;
echo “<td>”.$whois[$i]["target"].”</td>”;
echo “<tr>”;
}
Xuất ra thông tin DNS.
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377