12/03/2012 18:31:03 PM

Javascript - Sự kiện trong html

(Lượt xem: 3959)

Javascript là ngôn ngữ lập trình xử lý sự kiện (Sự kiện trong HTML), để tìm hiểu các bài tập tiếp theo về Javascript tốt hơn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các sự kiện trong HTML.

Sự kiện trong HTML là gì?

Sự kiện HTML là một thuộc tính của một phần tử HTML được khai báo để thực hiện một hàm (chức năng) javascript nào đó.

Ví dụ:

<input type=”button” onclick=”alert(‘Hi, this is event on click’)” value=”Click Me” />

Ở ví dụ trên thì onclick là một sự kiện, alert() là hàm  Javascript. Khi người dùng click chuột thì trình duyệt sẽ in thông báo ‘Hi, this is event on click‘.

Các sự kiện trong HTML

Body và Frameset

Các thuộc tính được sử dụng trong 2 thẻ <body> và<frameset>:

Sự kiện Mô tả
onload Thực hiện Khi trang được tải
onunload Thực hiện khi người dùng đóng trang

Sự kiện Form

Các thuộc tính sau được sử dụng trong các thành phần của Form

Sự kiện Mô tả
onblur Thực hiện khi trỏ chuột di chuyển ra ngoài phần tử form
onchange Thực hiện khi phần tử form đuợc thay đổi
onfocus Thực hiện khi trỏ chuột đang hiển thị trên phần tử form, thường là các trường Text, vùng nhập liệu
onreset Khi form được Reset
onselect Khi phần tử được chọn (Radio, checked)
onsubmit Khi form được submit

Sự kiện bàn phím

Được sử dụn trong các thẻ  base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, and title.

Sự kiện Mô tả
onkeydown Thực hiện khi phím được nhấn
onkeypress Thực hiện khi phím được nhấn và thả
onkeyup Thực hiện khi phím được thả

Sự kiện chuột

Được sử dụng trong các thẻ base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, and title.

Sự kiện Mô tả
onclick Thực hiện khi click chuột
ondblclick Thực hiện khi double click
onmousedown Thực hiện khi nhấn chuột
onmousemove Khi di chuyển chuột
onmouseout Khi di chuyển chuột ra khỏi đối tượng
onmouseover Khi di chuyển chuột lên đối tượng
onmouseup Khi chuột đuợc thả (Sau khi nhấn)
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377