13/03/2012 19:24:30 PM

Cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

(Lượt xem: 4284)

DNS Server là máy chủ có chức năng phân giải tên miền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và cấu hình DNS Server trên Linux với hệ điều hành Ubuntu Server phiên bản 11.04

Quản Trị Mạng - DNS Server là máy chủ có chức năng phân giải tên miền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và cấu hình DNS Server trên Linux với hệ điều hành Ubuntu Server phiên bản 11.04.

1. Cài đặt

Sau khi thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ đảm nhận vai trò DNS Server, bạn thực hiện các lệnh sau để cài đặt gói BIND9 (dùng cấu hình dịch vụ DNS trên Linux):

# sudo -i
# apt-get update
# apt-get install bind9

Sau khi cài đặt thành công, bạn thu được thu mục chính là /etc/bind. Trong thư mục này, bạn sẽ cấu hình các file sau:

/etc/bind/named.conf.local
/etc/bind/db.local


File cơ sở dữ liệu DNS (chẳng hạn /etc/bind/db.hoanghac.org)

2. Cấu hình

Trước tiên, bạn mở file /etc/bind/named.conf.local và bổ sung một zone mới, chẳng hạn hoanghac.org:

zone "hoanghac.org" {
    type master;
         file "/etc/bind/db.hoanghac.org";
};

Tiếp theo, bạn tạo file cơ sở dữ liệu DNS /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách sao chép nội dung từ file mẫu /etc/bind/db.local:

# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.hoanghac.org

Đến đây, bạn hiệu chỉnh file /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách thay localhost. bằng tên đầy đủ của máy chủ DNS (FQDN). Thay 127.0.0.1 bằng địa chỉ IP của DNS Server và root.localhost thành một địa chỉ email chính xác, nhưng sử dụng dấu chấm "." thay vì biểu tượng "@”. Đồng thời, bạn cũng tạo ra một bản ghi (A) tương ứng với ns.hoanghac.org. Nội dung của file sẽ như sau:

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@    IN    SOA   ns.hoanghac.org.  root.hoanghac.org. (
                      2          ; Serial
                 604800          ; Refresh
                  86400          ; Retry
                2419200          ; Expire
                 604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS ns.hoanghac.org.
@    IN    A 192.168.1.10
@    IN    AAAA ::1
ns   IN    A 192.168.1.10

Tiếp theo, bạn khởi động lại dịch vụ BIND9 để những thao tác cấu hình vừa thực hiện có hiệu lực:

# /etc/init.d/bind9 restart

3. Kiểm tra

Để kiểm tra hoạt động của DNS Server, bạn sử dụng lệnh ping như sau:

# ping ns.hoanghac.org

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377